Operator Pekelwinning

28 mei 2018 Nouryon Salt

De functie wordt uitgeoefend in een bedrijf op verschillende locaties dat pekel produceert en aflevert. Daarbij wordt ook weak brine afgenomen en verwerkt. De Mechanical Operator boorterreinen draagt verantwoordelijkheid voor het efficiƫnt leveren van pekel als grondstof voor o.a. de Zoutbedrijven en derden, plus het zorgdragen en uitvoeren van alle voorkomende onderhouds- en elwinning reparatiewerkzaamheden van de installaties (workovers), boringen, leidingen en statisch zowel als roterend materieel. De Mechanical Operator boorterreinen is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de Mijnwet met alle daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit zelfde geldt ook voor het bedrijfsnoodplan en handboek arboregels. Actief deelnemen aan consignatie/storingsdienst zoals ingesteld voor de pekelwinning locaties.

Doel:
Leveren van een bepaalde hoeveel product binnen specificatie conform bedrijfsvoorschriften, procedures, richtlijnen en instructies op de boorterreinen en oplossen van storingen en calamiteiten.
 
Verbetervoorstellen
- Doen van voorstellen t.a.v. de verbetering van de werkprocessen en het onderhoud van de installaties.
- Efficiencybewaking, monstername en verbetervoorstellen.
- Tijdens werkvergaderingen doen van voorstellen voor de ad-hoc en structurele verdeling van het werk.
- Beoordelen van het productieproces en de technische staat van de installatie als geheel.

Productiekwaliteit
- Leveren van product, dat aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoet, rekening houdend met de milieudoelstellingen, minimalisatie van emissies en alle relevante wettelijke bepalingen en nemen van maatregelen bij (dreigende) afwijkingen.
- Optimaal gebruik maken van installaties en apparatuur, grond- en hulpstoffen.
- Uit bedrijf nemen en schoon en veilig opleveren van de installatiedelen t.b.v. onderhoud.

Gesignaleerde storingen
- Beoordelen, analyseren en prioriteiten stellen van en bij (dreigende) technische storingen en (laten) geven van opdrachten voor het verhelpen ervan.
- Installaties of delen daarvan uit bedrijf nemen en vrijgeven voor onderhoud.
- Toezien op de uitvoering van technische werkzaamheden (QHSE-breed).
- Uitvoeren van (technische) werkzaamheden bij storingen en het oplossen van deze storingen.
 
Opgeloste storingen
- Plannen en uitvoeren van stops voor onderhoud aan de productie-installaties en wellheads.
- Verrichten van afnamekeuringen voor in-bedrijfstelling
- Opstarten van de installaties.

Onderhoudsopdrachtbonnen TD/ Externen
- Opstellen van opdrachten voor de TD en buitenfirma’s naar aanleiding van storingen of gewenst onderhoud.
- Beantwoorden van vragen en geven van aanwijzingen tijdens de onderhoudswerkzaamheden.
- Plannen/begeleiden en toezicht houden bij projecten en workovers
- Controle op naleving van QHSE en SODM voorschriften.
- (Technische) Controle op de door eigen en externe diensten uitgevoerde werkzaamheden.

Uitgevoerde reddingsacties
- Bij calamiteiten nemen van technische maatregelen om de oorzaak van de calamiteit weg te nemen.
- Stimuleert de veiligheid op de site.
- Rapporteert over de calamiteiten activiteiten en incidenten aan de super storingsdienst en het hoofd Pekelwinning.
 
QHSE-naleving
- Beoordelen, informeren, aanspreken en instrueren van medewerkers en derden over de naleving van de QHSE-richtlijnen, instructies, wettelijke (Staats Toezicht Op De Mijnen) en bedrijfsvoorschriften.
- Uitvoeren van taken conform het bedrijfsnoodplan.
- Melden van incidenten en rapporteren van overschrijdingen aan de betreffende instanties. SODM, Provincie, Gemeentes.
- Controleren van werkvergunningen op de geldende regels en de actuele situatie.
- Naast uitvoering van werkzaamheden op efficiënte- en kostenbeheerste wijzen, zijn o.a. veiligheid en gezondheid van de persoon zelf en zijn medewerkers, kwaliteit van het eindproduct en milieubelasting, daarbij belangrijke aandachtspunten.
 
Rapportage
- Invoeren van onderhoudsgegevens in SAP
- Invoeren van productiegegevens in PI, Excel en Metso.
- Verslaglegging aanleggen van bijzonderheden m.b.t. de Produktie, QHSE aspecten en technische en procesmatige verstoringen.
- Het vastleggen van kwalitatieve en kwantitatieve productie informatie.
- Informeren van het Hoofd Pekelwinning van afwijkingen voorkomend uit het genereren en analyseren van productierapportages.
- Aanbieden van voortgangsrapportages aan SODM. 
- Communiceren met omwonenden betreffende HSE aspecten.
- Invoeren van KPI en OEE gegevens en deze bespreken in het week productie overleg.


Job requirements / Candidate profile

Sociale vaardigheden/communicatie
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid t.b.v. dagelijkse communicatie met de zoutbedrijven, SODM, omwonenden, contractors de dagelijkse interne werkbesprekingen en periodieke afdelingsvergaderingen.
- Mondeling en schriftelijk overdragen van informatie t.b.v. dienstoverdracht en productierapportages.
- Contacten met TD inzake oplossing van grotere storingen en preventief onderhoud.
- Bewust zijn van de bestaande goodwill t.o.v. omwonenden en vice versa (geldt ook als afbreukrisico).

Specifieke vaardigheden/vereisten
- 1e lijns calamiteiten oplossing en BHV / EHBO.
- Grote zelfstandigheid, stressbestendigheid, bewust zijn van verantwoordelijkheden m.b.t. aanwezige afbreukrisico’s en om kunnen gaan met hoge werkdruk.
- Heeft als gezagsmiddel de mogelijkheid personen van locaties te verwijderen indien herhaaldelijk de toe te passen regels overtreden worden. Deze regels betreffen die van het bedrijfsnoodplan en die van SODM.

Inconveniënten:
- Tillen van 25 kg tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- Bukken, buigen en reiken bij het verrichten van bedieningswerkzaamheden en oplossen van storingen op soms moeilijk bereikbare plaatsen.
- Hinder van een lawaaiige werkomgeving, temperatuurswisselingen, van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en van wisselende weersomstandigheden. Ook hoge drukken moet mee gewerkt worden.
- Grote geografische spreiding van het werkgebied.

Deskundigheden/Competenties
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid
- Kwaliteitsbewustzijn
- Innovatie
- Teamwork
- Respect voor Normen en Waarden
- Managen van prestatie, ontwikkelen van anderen en stimuleren van een open werksfeer
- Zelfstandigheid/ initiatief
- Analytisch denken en werken

Kennis en ervaring
- Vapro-A of gelijkwaardige opleiding
- Interne opleiding "Mechanical Operator"
- Groot rijbewijs C1E + CCV-B chauffeursdiploma
- BHV of EHBO diploma
- VCA-VOL
- Hijsbewijs
- Kennis van verslaglegging en rapportages
- Kennis van Metso
- Kennis van SAP, PI, DNA-historian, Excel, Word, Powerpoint
- Kennis van continue productieprocessen
- Kennis en opleiding t.b.v. gasmeetapparatuur en de toepassing ervan.
- Om kunnen gaan met gasmeetapparatuur (Opleiding)
- Heftruckcertificaat

Voor vragen over de rol kun je bellen met Talent Resourcing via +31 (0)88 - 010 6789 #3

Extra information

Terug naar overzicht
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?