Subnavigatie

Milieu en vergunningen

Milieu.jpg

Een waterstoffabriek maakt waterstof en zuurstof uit gedemineraliseerd water met behulp van groene elektriciteit. De insteek van Nouryon en Gasunie is om dit met een zo laag mogelijke milieubelasting te doen. Om een goede milieu-impact te kunnen vaststellen, wordt er gekeken naar welke hinder en verontreiniging de waterstoffabriek op de omgeving heeft. En of de gevolgen van deze mogelijke impact tijdelijk, incidenteel en nog omkeerbaar zijn.

Voor de waterstoffabriek zoals gepland op Chemie Park Delfzijl wordt er gekeken naar de verschillende milieuaspecten zoals:

 • Landschap, cultuurhistorie en archeologie
 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Stikstofdepositie
 • Geur
 • Externe veiligheid
 • Bodem
 • Natuur
 • Verkeer
 • Energieverbruik
 • Afvalstromen

Nouryon en Gasunie willen voor alle aspecten de eventuele belasting zo klein mogelijk houden. Om de geluidsbelasting voor de omgeving tot een minimum te beperken zijn de geluidbepalende bronnen (transformatoren en de koelsystemen) inpandig opgesteld.

Voor het aspect luchtkwaliteit is met name het verkeer relevant en dan vooral tijdens de bouw. Afgezien van zuurstof kent het conversieproces praktisch geen verdere emissies.

Waterelektrolyse is een schoon productieproces waarbij, naast hemelwater en afvalwater, geen afvalstromen vrijkomen. De waterstromen worden via daartoe bestemde riolen en behandelingssystemen afgevoerd. Het afvalwater kan beschouwd worden als huishoudelijk afvalwater. Daarnaast komen er bij het onderhoud onderdelen en materialen vrij als vast afval uit de installatie. Deze worden afgevoerd naar een specifieke afvalverwerking.

In vergelijking met de huidige situatie op het Chemie Park Delfzijl zijn er ten aanzien van geur, landschap, cultuurhistorie en archeologie geen extra milieueffecten.

Recent hebben Nouryon en Gasunie een MER-aanmeldnotitie ingediend. Daarin staat op hoofdlijnen wat de milieueffecten zijn van de installatie. Daarnaast is hierin aangegeven dat, gezien de aard van deze installatie, een aanmeldnotitie afdoende is. Hierover zal het Bevoegd Gezag (provincie Groningen) een besluit nemen.

De aanmeldnotitie wordt vervolgens gebruikt bij het indienen van de milieuvergunningaanvraag. Het indienen van deze aanvraag staat gepland in het najaar van 2020 en beschrijft in detail hoe de waterstoffabriek er uit komt te zien en wat de benodigde milieuruimte is om waterstofconversie te verrichten. Belanghebbenden hebben daarbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Na deze indiening start de procedure tijd van 26 weken tot aan een definitief besluit. In deze periode zit een zienswijzetermijn en daaropvolgend een bezwaartermijn van 6 weken. Beide momenten bieden belanghebbenden de mogelijkheid tot het gebruik maken van inspraak op de totstandkoming van de waterstoffabriek.

 
Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?