Subnavigatie

Veiligheid

Als Chemie Park Delfzijl zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Daarom streven we naar het vermijden van ongevallen en incidenten. We zetten in op handhaving van gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen. Daartoe hebben wij onze productieprocessen zo ingericht dat veiligheidsrisico’s tot een absoluut minimum zijn beperkt. ‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’ is hier al jarenlang het credo. Het geeft aan dat veiligheid bij ons eerste prioriteit is.

Uit oogpunt van veiligheid nemen we op uitgebreide schaal allerlei maatregelen. Werkvergunningen, speciale veiligheidsprogramma’s, voorlichting, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opstellen van Taak Risico Analyses voor aanvang van werkzaamheden en een streng gereglementeerd werkvergunningenstelsel zijn enkele van de veiligheidsvereisten. In dit kader past ook de inschakeling van gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden welke niet door eigen medewerkers kunnen worden uitgevoerd.

Stopsystemen

Uiteraard voldoen ook de productieprocessen, de opslag en de distributie van producten aan strenge richtlijnen. Daartoe zijn procesbloksystemen, veiligheidskleppen, automatische stopsystemen, procesmeters, melders en speciale afsluiters geïnstalleerd. Veiligheidsdeskundigen bewaken en begeleiden de navolging van alle maatregelen en geven adviezen over de verdere verbetering van de veiligheid, bijvoorbeeld aan de hand van audits, inspecties en studies. 

Eigen organisatie

Tenslotte waarborgen een eigen brandweerorganisatie, beveiligingsmedewerkers, een speciale storingsdienst, snuffelpalen, blusmonitoren en alarmeringssysteem de snelle melding en bestrijding van eventuele calamiteiten, zo nodig in afstemming en samenwerking met overheidsdiensten.

Site Rules

Alle zaken die met beveiliging, veilig en verantwoord werken op het Chemie Park Delfzijl te maken hebben staan beschrevenin het handboek Site Rules. We verwachten dat iedereen die op het Chemie Park werkt of er op bezoek is zich houdt aan deze regels. Bedrijfsspecifieke veiligheidsregels staan beschreven in de verschillende veiligheidshandboeken van de participanten van het Chemie Park Delfzijl.
Site Rules Nederlands
Site Rules English
Site Rules Deutsch

De bedrijven die voor Nouryon werken op het Chemie Park Delfzijl moeten daarnaast bekend zijn met de zgn. Life Saving Rules, 9 belangrijke veiligheidsregels. Als je je niet aan deze regels houdt heeft dat altijd consequenties. 

Contractors die op het Chemie Park Delfzijl werkzaamheden verrichten voor Nouryon moeten bekend zijn met de voor hen geldende veiligheidsregels. Die zijn te lezen in het Nouryon Handboek Arbo Regels voor Contractors.

Ondanks deze zorgvuldige benadering zijn incidenten en voorvallen, die soms leiden tot schade of letsel, helaas niet altijd te vermijden. Dergelijke incidenten melden wij als bijzondere voorvallen.

Chemie park nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alles rond Chemie Park Delfzijl?